KM ด้านวิชาการ

คู่มือ การดำเนินโครงการตามนโยบายต่าง ๆ

– เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

– คู่มือ การปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

– นวัตกรรมการนิเทศและการศึกษาชั้นเรียน

– หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐

– คู่มือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)

 – คู่มือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (สำหรับเด็กอายุ ๓-๖ ปี)

ระเบียบ / วิธีการในการประเมินผล การจัดสอบต่างๆ เช่น O-Net ,NT,RT,LAS

 – คู่มือ การใช้ระบบ O-NET  (สำหรับศูนย์สอบ)

– คู่มือ การใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) ประเมินความสามารถด้านการอ่าน

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (RT)

 – คู่มือ การใช้งานระบบจัดการสอบ (NT Access) การประเมินคุณภาพผู้เรียน

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (NT)

 – การยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT และ O-NET)

 – การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  NT ปีการศึกษา 2560

 – ตัวอย่าง  กิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ