O43 :: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสดังนี้

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านงบประมาณ

1. สร้างความตระหนักในการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเหมาะสมให้แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2  ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

          1.1 ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและเน้นย้ำในการใช้จ่ายงบประมาณให้ถูกต้องผ่านการประชุม ผอ.กลุ่ม/หน่วย และการประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 2

          1.2 การสื่อสารสร้างความตระหนักผ่านการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น กระเป๋าผ้าและเสื้อต่อต้านการทุจริต โดยกลุ่มอำนวยการเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมใช้สื่อประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ดังกล่าว

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนโยบายและแผนมีการเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดได้รับรู้รับทราบถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้ เช่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินการรอบ 6 เดือน การรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาวัสดุไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร 

1. ปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มี มีการจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์และโซเชียลเน็ตเวิร์คของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มอำนวยการ

Download (PDF, Unknown)

3. เพิ่มช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานและข่าวของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเพิ่มมากขึ้นจากที่มีอยู่เดิม เช่น facebook Line เป็นต้น โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปรับปรุงระบบการทำงาน

1. เปิดโอกาสให้ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เช่น การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานเพิ่มมากขึ้น  โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

2. ใช้เทคโนโลยีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของการให้บริการงานทั้ง 4 ด้านในรูปแบบที่ทันสมัยสะดวกต่อการให้ผู้มารับบริการได้ทำแบบสำรวจ และเข้าถึงได้ง่าย โดยกลุ่มอำนวยการ

3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน คู่มือการรับบริการให้ครอบคลุมภารกิจงานเพิ่มมากขึ้น เข้าถึงได้ง่าย ณ จุดบริการและในเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยทุกกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสด้านการป้องกันการทุจริต

กลุ่มกฏหมายและคดีได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้นำผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่ได้ผลคะแนนน้อยหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ