คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน สพป.ชพ.2

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มกฏหมายและคดี

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ