การสำรวจเพื่อสนับสนุนอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนในสถานการณ์โควิด-19


การสำรวจเพื่อสนับสนุนอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนในสถานการณ์โควิด-19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 (อ้างถึงหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว855 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564)

แนวทางการบันทึกข้อมูล

   1. ดาวนโหลดไฟล์ excel ชื่อของโรงเรียน  >>>DOWNLOAD<<<

(ดาวน์โหลดเพื่อบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ไฟล์ที่แก้ไขแบบออนไลน์)

   2. บันทึกข้อมูลความต้องการได้รับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนที่เรียน Online และ On-demand

2.1 ให้บันทึกเฉพาะนักเรียนที่ใช้งานจริง ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ ให้ลบข้อมูล
2.2 หากนักเรียนย้ายออกหรือย้ายเข้า สามารถปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมได้
2.3 หมายเลขสมาชิกอินเทอร์เน็ต หมายถึง รหัสลูกค้า (Account No.)

 

   3. ส่งไฟล์ (Excel) ของโรงเรียนไปยัง สพป.ชุมพร เขต 2 ผ่านช่องทาง   >>>CLICK<<<

       ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น. หากโรงเรียนใดไม่ได้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับนักเรียนในช่วงโควิด-19

 

 

มาตรการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สำหรับการเรียนออนไลน์
เพื่อลดผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ กสทช.

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ