รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565

1.รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

2.รายงานงบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


3.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ


4.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี


5.รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง


6.รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ


7.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


8.รายละเอียดใบสำคัญ


9.เจ้าหนี้การค้า


10.ใบสำคัญค้างจ่าย


11.รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการ


12.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ


13.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ