รายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565

1.รายงานแสดงยอดเงินคงเหลือประจำวัน

2.รายงานงบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

3.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

4.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี

5.รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง

6.รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

7.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

8.รายละเอียดใบสำคัญ

9.1 รายละเอียดประกอบบัญชีเจ้าหนี้การค้า

9.2 บัญชีเจ้าหนี้บุคคลภาคนอก

10.ใบสำคัญค้างจ่าย

11.รายละเอียดลูกหนี้เงินทดรองราชการ

12.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

13.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ