การประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์ความรู้ประกอบการประเมินผลการบริหารและการจัดกาณศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
ประธานเปิดประชุม/ นายศุภสิน ภูศรีโสม
เกริ่นนำ การติดตามประเมินผล/ นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ
แนวทางการรายงานข้อมูล/นายไชยา อินทะเสน
ระบบรายงาน e-MES / นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ

ประเด็นที่ 1 การได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามความจำเป็นของผู้เรียนที่เป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
– นางสาวลลิตา ฉัตรเมธ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
>> เด็กพิการเรียนรวม
——>(นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์)
>> เด็กด้อยโอกาส
——>(นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์)
——>(นางอุไร บุญวัตร)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 2 เด็กออกกลางคันระดับการศึกษาภาคบังคับ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาหรือได้รับการศึกษา ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
– นายนฤพิพัฒน์ อามาตย์สมบัติ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
——>(นางอุไร บุญวัตร)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 3 การเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวสาลินี เลิศอัคฆากร

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
——>(นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นายไชยา อินทะเสน
– นางสาวอุบลพรรณ มีจิตต์

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 5 การประเมินพัฒนาการของผู้เรียนปฐมวัย

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์
– นายภูวิศ นรังศิยา

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 6 การพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวชนิติ์กานต์ ปรางค์สุวรรณ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 7 การส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวอุทุมพร กอบแก้ว
– นายมณีรินทร์ นิลตีบ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 8 การส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวธีรวรรณ บุญบำรุง

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นางสาวสุภาวิณี กุศลชู)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 9 สถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวฉัตรชนก จันทร์แย้ม

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 10 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นางสาวสุภาวิณี กุศลชู)
——>(นางกฤติมา เกตุสถิตย์)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 11 การพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวกรุณา แก้วด้วง

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
——>(นางสวภา ศิริ)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 12 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นายไชยา อินทะเสน

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นางสาวสุภาวิณี กุศลชู)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 13 การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวลลิดา บุญเฉลิม

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 14 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวปณิธิภัธน์ พรหมประสาธน์

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
——>(นางละออ สอนสุทธิ์)
——>(นายไพ สุขศิริ)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 15 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางอรอุมา หวังมีจงมี
– นางสาวรุ่งทิวา งามตา

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นางสาวสุภาวิณี กุศลชู)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 16 การสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต การมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวศศิร์ภัทร พิพัฒนธนพงศา

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มบริหารงานบุคคล
——>(นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ)
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
——>(นางสวภา ศิริ)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 17 การลดภาระการประเมินของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวนภัทร อินทรุณ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนโยบายและแผน
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 18 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
——>(นางสวภา ศิริ)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 19 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวกฤษณา เกษมาก

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 20 ผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวไพรวรรณ ตระกูลชัยชนะ
– นางสาวยุพิน บุญวิเศษ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มอำนวยการ
——>(นายภาคภูมิ มณีบางกา)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 21 การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาววรรณสุภา เฉลิมชีพ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
——>(นางสวภา ศิริ)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 22 การประเมินความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางปาณิสรา รวดเร็ว

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มอำนวยการ
——>(นายภาคภูมิ มณีบางกา)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 23 การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นางสาวกริษฐา เจริญเลิศ

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
——>(นางอิศราวดี สีหะรัญ)
——>(นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

ประเด็นที่ 24 การสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะ (Coaching) และการดูแลสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของผู้เรียน

ดาวน์โหลดเอกสารรายงาน >>>Click<<<

ผู้รับผิดชอบระดับ สพฐ.
– นายธนภัทร คำสุข

ผู้รับผิดชอบระดับ สพป.ชุมพร เขต 2
– กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
——>(นายพิสิฐ แก้วมาก)
– กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
——>(นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์)

ความคืบหน้าในการดำเนินงาน

 • เดือนเมษายน
 • เดือนมิถุนายน
 • เดือนสิงหาคม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ