ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2567

โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหลังสวน

 1. วัดราชบุรณะ
 2. บ้านดอนนน
 3. บ้านในเหมือง
 4. บ้านหนองปลา
 5. วัดนพคุณ
 6. บ้านควนตะวันออก
 7. บ้านสะพานยูง
 8. วัดอัมพาวาส
 9. วัดราษฎร์อรุณ
 10. วัดชลธีนิมิตร
 11. บ้านบางหยี
 12. บ้านน้ำลอด
 13. บ้านหนองไก่ปิ้ง
 14. วัดประสาทนิกร
 15. บ้านปากน้ำหลังสวน ”ประชานุเคราะห์”
 16. วัดนาทิการาม
 17. วัดราษฎร์บำรุง
 18. บ้านห้วยหลอด
 19. บ้านน้ำตก
 20. วัดชลธารวดี
 21. บ้านคลองกก
 22. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
 23. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
 24. วัดสว่างมนัส
 25. วัดดอนชัย
 26. บ้านคลองระ
 27. ชุมชนวัดขันเงิน
 28. วัดสมุหเขตตาราม
 29. บ้านเขาแงน
 30. ชุมชนวัดหาดสำราญ
 31. บ้านในกริม
 32. ประชาบุษยวิทย์
 33. บ้านสวนจันทน์
 34. วัดวาลุการาม

โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก

 1. บ้านวังปลา
 2. วัดผุสดีภูผาราม
 3. บ้านเขาวงกรด
 4. บ้านทับช้าง
 5. บ้านแหลมยางนา
 6. บ้านสามแยกจำปา
 7. วัดเทพนิมิตวนาราม
 8. ชุมชนวัดท่าสุธาราม
 9. วัดท่าทอง
 10. บ้านห้วยมุด
 11. ราชประชานุเคราะห์ 3
 12. วัดมุจลินทาราม
 13. ชุมชนวัดธรรมถาวร
 14. บ้านอ่าวมะม่วง
 15. วัดชลธีพฤกษาราม

โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสวี

 1. บ้านในหุบ
 2. บ้านเขาค่าย
 3. บ้านทุ่งคาโตนด
 4. บ้านเขาทะลุ
 5. บ้านห้วยกลาง
 6. บ้านไทรล่า
 7. บ้านเขาล้าน
 8. บ้านน้ำฉา
 9. บ้านคู
 10. วัดจันทราวาส
 11. บ้านนาเหรี่ยง
 12. วัดบรรพตวารีเขต
 13. วัดถ้ำเขาล้าน
 14. บ้านเล็บกะรอก
 15. วัดท้องตม
 16. บ้านหาดทรายรี
 17. บ้านหนองปลา
 18. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) (ไม่มีเด็ก)
 19. วัดชุมแสง
 20. บ้านน้ำลอดน้อย
 21. บ้านคลองน้อย
 22. บ้านห้วยชัน
 23. วัดธัญญาราม
 24. ชุมชนสวี
 25. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
 26. บ้านไทยพัฒนา
 27. บ้านห้วยทรายขาว
 28. บ้านเขาน้อยสามัคคี
 29. บ้านยางงาม
 30. วัดนาสัก
 31. บ้านแก่งกะทั่ง
 32. บ้านห้วยใหญ่
 33. วัดหนองบัว
 34. วัดเชิงคีรี
 35. บ้านทุ่งเขาสะบ้า
 36. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
 37. บ้านแพรกแห้ง
 38. วัดแหลมปอ
 39. วัดพะงุ้น
 40. บ้านห้วยทับทอง

โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ

 1. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
 2. บ้านคลองเหนก
 3. บ้านพังเหา
 4. บ้านปังหวาน
 5. บ้านต่อตั้ง
 6. บ้านปากทรง
 7. พัฒนศึกษา
 8. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
 9. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
 10. อนุบาลพะโต๊ะ
 11. บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
 12. เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 13. บ้านเขาตะเภาทอง
 14. บ้านปากเลข

โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอละแม

 1. สหกรณ์พัฒนา
 2. บ้านทับใหม่
 3. วัดโสมสิริวัฒนาราม
 4. วัดสุวรรณนิมิต
 5. ชุมชนบ้านเขาหลาง
 6. บ้านทรายทอง
 7. บ้านแหลมสันติ
 8. ประชาเอื้ออารี
 9. สามัคคีวัฒนา
 10. บ้านคลองสง
 11. วัดปิยะวัฒนาราม
 12. วัดปากน้ำละแม
 13. บ้านดอนแค
 14. บ้านดวด
 15. บ้านเขาตากุน
 16. บ้านสวนสมบูรณ์
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ