องค์กรคุณธรรม-กิจกรรมประชาสัมพันธ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ผ่านช่องทางจำนวน 5 รูปแบบ ดังนี้ (1) รูปแบบ website ประชาสัมพันธ์ (2) รูปแบบจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (3) รูปแบบประชาสัมพันธ์ onsite (4) รูปแบบวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ และ (5) รูปแบบ socialmedia ประชาสัมพันธ์ (FacebookPage) รายละเอียดดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (สำนักงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ (สถานศึกษา)
วิถีวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมวันสงกรานต์
คุณธรรม 5 ประการ : การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สุจริต)
คุณธรรม 5 ประการ : กิจกรรส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินฯ (สุจริต)
วิถีวัฒนธรรมไทย : การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (สุจริต)

คุณธรรม 5 ประการ : ประชุมการจัดทำประมาณการงบประมาณ (สุจริต)
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : การจัดทำแผนปฏิบัติการ
คุณธรรม 5 ประการ : ประชุมทางไกล งบประมาณเรียนฟรี (สุจริต)

วิถีวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน

คุณธรรม 5 ประการ : กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ (จิตอาสา)
คุณธรรม 5 ประการ : การกำกับติดตามการดำเนินงาน (วินัย)
คุณธรรม 5 ประการ : กิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ(กตัญญู)
คุณธรรม 5 ประการ : กิจกรรมประชาสัมพันธ์ No Gift Policy (สุจริต)
หลักธรรมทางศาสนา : กิจกรรมโครงการชาตะสัมพันธ์
วิถีวัฒนธรรมไทย : กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
คุณธรรม 5 ประการ : กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง(พอเพียง)
คุณธรรม 5 ประการ : กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง (พอเพียง)
หลักธรรมทางศาสนา : กิจกรรมการสอบบาลีสนามหลวง
คุณธรรม 5 ประการ : การเข้าแถวปฏิญาณตนฯ (วินัย)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ