องค์กรคุณธรรม-รายงานผล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ
 1. กิจกรรม การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ปฏิญาณตน
 2. กิจกรรม การสวดมนต์ ไหว้พระ ก่อนการประชุม
 3. กิจกรรม การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมด้วย“บวร”
 4. กิจกรรม การจัดอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 5. กิจกรรม การจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย (Incident Action Plan)
 6. กิจกรรม การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (แผน BCP)
 7. กิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 8. กิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน ของขวัญฯ (No Gift Policy) 
 9. กิจกรรม การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 
 10. กิจกรรม การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 11. กิจกรรม การจัดทำข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 12. กิจกรรม การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 13. กิจกรรม การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 14. กิจกรรม รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกันการทุจริต
 15. กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลองค์กรที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นแบบอย่าง
 16. กิจกรรม สวมเครื่องแบบข้าราชการทุกวันจันทร์
 17. กิจกรรม สวมผ้าไทยวันอังคาร
 18. กิจกรรม จัดทำภาพพื้นหลังเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมขององค์กร
 19. กิจกรรม อบรมให้ความรู้ (เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการดำเนินงาน )
 20. กิจกรรม การประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
 21. กิจกรรม การกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีทีอยากทำ”
 22. กิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
 23. กิจกรรม พาน้องกลับมาเรียน 
 24. กิจกรรม รางวัลเชิดชูเกียรติ
 25. กิจกรรม หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา (อาชีวศึกษา)
 26. กิจกรรม การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบจ.ชุมพร)
 27. กิจกรรม การเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์
 28. กิจกรรม การเข้าร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา และประเพณีท้องถิ่น
 29. กิจกรรม กิจกรรมย่อยการพัฒนาเครื่องมือการบันทึกความดีของบุคคล (CPN2 Social Credit) 
 30. กิจกรรม การดำเนินกิจกรรมคุณธรรม 5 ประการ
 31. กิจกรรม วันสำคัญทางศาสนา และประเพณี
 32. กิจกรรม การประเมิน ITA องค์กร
 33. กิจกรรม การกำกับติดตามความสำเร็จของการดำเนินงาน 
 34. กิจกรรม การประเมินความพึงพอใจในการบริหารฯ
 35. กิจกรรม รายงานผลนักเรียนที่จบการศึกษา และศึกษาต่อ
 36. กิจกรรม การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานองค์กร
 37. กิจกรรม การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
 38. กิจกรรม การประเมินผลและถอดบทเรียนการดำเนินงาน
 39. กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงาน
 40. กิจกรรม ศึกษาดูงาน
 41. กิจกรรม การส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ (KM) และการสร้างชมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ