BIG DATA

ยินดีต้อนรับสู่ข้อมูล “BIG DATA : สารสนเทศทางการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565     ไฟล์.pdf   ไฟล์word

 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566     ไฟล์.pdf

 • แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562     ไฟล์.pdf

 

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564        ไฟล์.pdf   ไฟล์word

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557        ไฟล์.pdf

 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556        ไฟล์.pdf

 

 

 

ปีการศึกษา 2564

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

ปีการศึกษา 2563

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

ปีการศึกษา 2562

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

ปีการศึกษา 2561

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

ปีการศึกษา 2560

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

สารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

ปีการศึกษา 2559

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

DOWNLOAD   ไฟล์ .pdf     ไฟล์ excel

 

 • สถานศึกษา (5 อำเภอ) >>> หลังสวน >>> สวี >>> ทุ่งตะโก >>> ละแม >>> พะโต๊ะ

 • เครือข่ายสถานศึกษา (5 อำเภอ 9 เครือข่าย)

  >>หลังสวน1  >>หลังสวน2  >>หลังสวน3  >>ภูผา-นาสัก  >>พระบรมธาตุสวี  >>สวีครน-วิสัย  >>ทุ่งตะโก  >>ละแม  >>พะโต๊ะ

 • แผนที่สถานศึกษา

 • เว็บไซต์/Social media สถานศึกษา ดังนี้

อำเภอหลังสวน

เครือข่ายหลังสวน 1

     
1. วัดราชบุรณะ website website OBEC facebook
2. บ้านดอนนน website website OBEC facebook
3. บ้านในเหมือง website website OBEC facebook
4. บ้านหนองปลา website website OBEC facebook
5. วัดนพคุณ website website OBEC facebook
6. บ้านคลองระ website website OBEC facebook
7. วัดสมุหเขตตาราม website website OBEC facebook
8. บ้านเขาแงน website website OBEC facebook
9. ชุมชนวัดหาดสำราญ website website OBEC facebook
10. บ้านในกริม website website OBEC facebook
11. ประชาบุษยวิทย์ website website OBEC facebook
12. บ้านสวนจันทน์ website website OBEC facebook
       


เครือข่ายหลังสวน 2

     
1. วัดชลธีนิมิตร website website OBEC facebook
2. บ้านบางหยี website website OBEC facebook
3. บ้านน้ำลอด website website OBEC facebook
4. บ้านหนองไก่ปิ้ง website website OBEC facebook
5. วัดประสาทนิกร website website OBEC facebook
6. วัดสว่างมนัส website website OBEC facebook
7. วัดดอนชัย website website OBEC facebook
8. ชุมชนวัดขันเงิน website website OBEC facebook
9. วัดวาลุการาม website website OBEC facebook
       


เครือข่ายหลังสวน 3

     
1. บ้านควนตะวันออก website website OBEC facebook
2. บ้านสะพานยูง website website OBEC facebook
3. วัดอัมพาวาส website website OBEC facebook
4. วัดราษฎร์อรุณ website website OBEC facebook
5. บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" website website OBEC facebook
6. วัดนาทิการาม website website OBEC facebook
7. วัดราษฎร์บำรุง website website OBEC facebook
8. บ้านห้วยหลอด website website OBEC facebook
9. บ้านน้ำตก website website OBEC facebook
10. วัดชลธารวดี website website OBEC facebook
11. บ้านคลองกก website website OBEC facebook
12. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 website website OBEC facebook
13. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ website website OBEC facebook

 

อำเภอสวี

เครือข่ายภูผา-นาสัก

     
1. บ้านในหุบ website website OBEC facebook
2. บ้านเขาค่าย website website OBEC facebook
3. บ้านทุ่งคาโตนด website website OBEC facebook
4. บ้านเขาทะลุ website website OBEC facebook
5. บ้านห้วยกลาง website website OBEC facebook
6. บ้านไทยพัฒนา website website OBEC facebook
7. บ้านห้วยทรายขาว website website OBEC facebook
8. บ้านเขาน้อยสามัคคี website website OBEC facebook
9. บ้านยางงาม website website OBEC facebook
10. วัดนาสัก website website OBEC facebook
11. บ้านแก่งกะทั่ง website website OBEC facebook
12. บ้านห้วยใหญ่ website website OBEC facebook
13. วัดหนองบัว website website OBEC facebook
14. บ้านห้วยทับทอง website website OBEC facebook
       


เครือข่ายพระบรมธาตุสวี

     
1. วัดบรรพตวารีเขต website website OBEC facebook
2. วัดถ้ำเขาล้าน website website OBEC facebook
3. บ้านเล็บกะรอก website website OBEC facebook
4. วัดท้องตม website website OBEC facebook
5. บ้านหาดทรายรี website website OBEC facebook
6. บ้านหนองปลา website website OBEC facebook
7. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) website website OBEC facebook
8. วัดชุมแสง website website OBEC facebook
9. บ้านน้ำลอดน้อย website website OBEC facebook
10. บ้านคลองน้อย website website OBEC facebook
11. บ้านห้วยชัน website website OBEC facebook
12. วัดธัญญาราม website website OBEC facebook
13. ชุมชนสวี website website OBEC facebook
14. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) website website OBEC facebook
       


เครือข่ายสวี ครน-วิสัย

     
1. บ้านไทรล่า website website OBEC facebook
2. บ้านเขาล้าน website website OBEC facebook
3. บ้านน้ำฉา website website OBEC facebook
4. บ้านคู website website OBEC facebook
5. วัดจันทราวาส website website OBEC facebook
6. บ้านนาเหรี่ยง website website OBEC facebook
7. วัดเชิงคีรี website website OBEC facebook
8. บ้านทุ่งเขาสะบ้า website website OBEC facebook
9. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี website website OBEC facebook
10. บ้านแพรกแห้ง website website OBEC facebook
11. วัดแหลมปอ website website OBEC facebook
12. วัดพะงุ้น website website OBEC facebook

 

อำเภอทุ่งตะโก

เครือข่ายทุ่งตะโก

     
1. บ้านวังปลา website website OBEC facebook
2. วัดผุสดีภูผาราม website website OBEC facebook
3. บ้านเขาวงกรด website website OBEC facebook
4. บ้านทับช้าง website website OBEC facebook
5. บ้านแหลมยางนา website website OBEC facebook
6. บ้านสามแยกจำปา website website OBEC facebook
7. วัดเทพนิมิตวนาราม website website OBEC facebook
8. ชุมชนวัดท่าสุธาราม website website OBEC facebook
9. วัดท่าทอง website website OBEC facebook
10. บ้านห้วยมุด website website OBEC facebook
11. ราชประชานุเคราะห์ 3 website website OBEC facebook
12. วัดมุจลินทาราม website website OBEC facebook
13.ชุมชนวัดธรรมถาวร website website OBEC facebook
14. บ้านอ่าวมะม่วง website website OBEC facebook
15. วัดชลธีพฤกษาราม website website OBEC facebook

 

อำเภอละแม

เครือข่ายละแม

     
1. สหกรณ์พัฒนา website website OBEC facebook
2. บ้านทับใหม่ website website OBEC facebook
3. วัดโสมสิริวัฒนาราม website website OBEC facebook
4. วัดสุวรรณนิมิต website website OBEC facebook
5. ชุมชนบ้านเขาหลาง website website OBEC facebook
6. บ้านทรายทอง website website OBEC facebook
7. บ้านแหลมสันติ website website OBEC facebook
8. ประชาเอื้ออารี website website OBEC facebook
9. สามัคคีวัฒนา website website OBEC facebook
10. บ้านคลองสง website website OBEC facebook
11. วัดปิยะวัฒนาราม website website OBEC facebook
12. วัดปากน้ำละแม website website OBEC facebook
13. บ้านดอนแค website website OBEC facebook
14. บ้านดวด website website OBEC facebook
15. บ้านเขาตากุน website website OBEC facebook
16. บ้านสวนสมบูรณ์ website website OBEC facebook

 

อำเภอพะโต๊ะ

เครือข่ายพะโต๊ะ

     
1. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา website website OBEC facebook
2. บ้านคลองเหนก website website OBEC facebook
3. บ้านพังเหา website website OBEC facebook
4. บ้านปังหวาน website website OBEC facebook
5. บ้านต่อตั้ง website website OBEC facebook
6. บ้านปากทรง website website OBEC facebook
7. พัฒนศึกษา website website OBEC facebook
8. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง website website OBEC facebook
9. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา website website OBEC facebook
10. อนุบาลพะโต๊ะ website website OBEC facebook
11. บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) website website OBEC facebook
12. เพียงหลวง ๕ ฯ website website OBEC facebook
13. บ้านเขาตะเภาทอง website website OBEC facebook
14. บ้านปากเลข website website OBEC facebook

 

 

 

ปีการศึกษา 2564

 

ปีการศึกษา 2563

 

ปีการศึกษา 2562

 

ปีการศึกษา 2561

 

ปีการศึกษา 2560

 

ปีการศึกษา 2559

 

ปีการศึกษา 2558

 

ปีการศึกษา 2557

> กลุ่มอำนวยการ
> กลุ่มนโยบายและแผน
> กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
> กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
> กลุ่มบริหารงานบุคคล
> กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
> กลุ่มกฎหมาย และคดี
> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
> กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
> หน่วยตรวจสอบภายใน

 

อำเภอหลังสวน

เครือข่ายหลังสวน 1

เครือข่ายหลังสวน 2

เครือข่ายหลังสวน 3

1. วัดราชบุรณะ 1. วัดชลธีนิมิตร 1. บ้านควนตะวันออก
2. บ้านดอนนน 2. บ้านบางหยี 2. บ้านสะพานยูง
3. บ้านในเหมือง 3. บ้านน้ำลอด 3. วัดอัมพาวาส
4. บ้านหนองปลา 4. บ้านหนองไก่ปิ้ง 4. วัดราษฎร์อรุณ
5. วัดนพคุณ 5. วัดประสาทนิกร 5. บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์"
6. บ้านคลองระ 6. วัดสว่างมนัส 6. วัดนาทิการาม
7. วัดสมุหเขตตาราม 7. วัดดอนชัย 7. วัดราษฎร์บำรุง
8. บ้านเขาแงน 8. ชุมชนวัดขันเงิน 8. บ้านห้วยหลอด
9. ชุมชนวัดหาดสำราญ 9. วัดวาลุการาม 9. บ้านน้ำตก
10. บ้านในกริม   10. วัดชลธารวดี
11. ประชาบุษยวิทย์   11. บ้านคลองกก
12. บ้านสวนจันทน์   12. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
    13. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์

 

อำเภอสวี

เครือข่ายภูผา-นาสัก

เครือข่ายพระบรมธาตุสวี

เครือข่ายสวี ครน-วิสัย

1. บ้านในหุบ 1. วัดบรรพตวารีเขต 1. บ้านไทรล่า
2. บ้านเขาค่าย 2. วัดถ้ำเขาล้าน 2. บ้านเขาล้าน
3. บ้านทุ่งคาโตนด 3. บ้านเล็บกะรอก 3. บ้านน้ำฉา
4. บ้านเขาทะลุ 4. วัดท้องตม 4. บ้านคู
5. บ้านห้วยกลาง 5. บ้านหาดทรายรี 5. วัดจันทราวาส
6. บ้านไทยพัฒนา 6. บ้านหนองปลา 6. บ้านนาเหรี่ยง
7. บ้านห้วยทรายขาว 7. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) 7. วัดเชิงคีรี
8. บ้านเขาน้อยสามัคคี 8. วัดชุมแสง 8. บ้านทุ่งเขาสะบ้า
9. บ้านยางงาม 9. บ้านน้ำลอดน้อย 9. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
10. วัดนาสัก 10. บ้านคลองน้อย 10. บ้านแพรกแห้ง
11. บ้านแก่งกะทั่ง 11. บ้านห้วยชัน 11. วัดแหลมปอ
12. บ้านห้วยใหญ่ 12. วัดธัญญาราม 12. วัดพะงุ้น
13. วัดหนองบัว 13. ชุมชนสวี  
14. บ้านห้วยทับทอง 14. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)  

 

อำเภอทุ่งตะโก / อำเภอละแม / อำเภอพะโต๊ะ

เครือข่ายทุ่งตะโก

เครือข่ายละแม

เครือข่ายพะโต๊ะ

1. บ้านวังปลา 1. สหกรณ์พัฒนา 1. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
2. วัดผุสดีภูผาราม 2. บ้านทับใหม่ 2. บ้านคลองเหนก
3. บ้านเขาวงกรด 3. วัดโสมสิริวัฒนาราม 3. บ้านพังเหา
4. บ้านทับช้าง 4. วัดสุวรรณนิมิต 4. บ้านปังหวาน
5. บ้านแหลมยางนา 5. ชุมชนบ้านเขาหลาง 5. บ้านต่อตั้ง
6. บ้านสามแยกจำปา 6. บ้านทรายทอง 6. บ้านปากทรง
7. วัดเทพนิมิตวนาราม 7. บ้านแหลมสันติ 7. พัฒนศึกษา
8. ชุมชนวัดท่าสุธาราม 8. ประชาเอื้ออารี 8. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
9. วัดท่าทอง 9. สามัคคีวัฒนา 9. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
10. บ้านห้วยมุด 10. บ้านคลองสง 10. อนุบาลพะโต๊ะ
11. ราชประชานุเคราะห์ 3 11. วัดปิยะวัฒนาราม 11. บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ)
12. วัดมุจลินทาราม 12. วัดปากน้ำละแม 12. เพียงหลวง ๕ ฯ
13. ชุมชนวัดธรรมถาวร 13. บ้านดอนแค 13. บ้านเขาตะเภาทอง
14. บ้านอ่าวมะม่วง 14. บ้านดวด 14. บ้านปากเลข
15. วัดชลธีพฤกษาราม 15. บ้านเขาตากุน  
  16. บ้านสวนสมบูรณ์  

 

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ