Best Practices การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ในฐานะผู้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน ของสถานศึกษาในสังกัด ขอร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลคุณภาพด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมาย ดร.เพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ัรับการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้ารับโล่ และเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรต้นแบบในการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด จากนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โครงการดังกล่าว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกในสังกัด ประกอบด้วย ผู้ได้รับโล่รางวัล นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ อำเภอสวี นางนรารัตน์ พจนวิชัย ครู โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม อ.ละแม และผู้ได้รับเกียรติบัตร นางประไพ ยมขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวปราณ๊ หนูหนัน ครู โรงเรียนบ้านเขาค่าย นางสาวพรปวีณ์ สมวงค์ ครู โรงเรียนวัดแหลมปอ นางสาวสุพัตรา นาคยอด ครู โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด อ.สวี และนางกมลรัตน์ ศรีขวัญ ครู โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อ,ละแม

คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ