มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2566 (9 – 10 กุมภาพันธ์ 2566)

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การจัดหารจัดการที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นย่อยที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ประเด็นย่อยที่ 5 ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 1 ประชากรวัยเรียนฯ เข้าเรียนชั้น ป.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประเด็นย่อยที่ 4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจฯ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ