วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

วิสัยทัศน์ (Vision)
องค์กรคุณภาพทันสมัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่านิยมองค์กร (Values)
เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ