กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยในวันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมายนางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 นำบุคลากรในสังกัดปฏิบัติกิจกรรม ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงาน โดยร่วมร้องเพลงชาติ จุดธุปเทียนบูชาพระพุทธชัยพรเชาวนชาญชัยสุวัตถีศึกษากรมุนินทร์ พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ร่วมสวดมนต์ การนี้ นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการรจัดการศึกษา เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นางสาวรุ่งระพี ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดก่อนอนุญาตให้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ