คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.การตรวจสอบและรายงานเงิน 

2.รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน
นางสาวอัจฉรา  ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

การนำเงินส่งคลัง
นางอัญชิษฐา  จิยาเพชร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
ระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (E-Payroll)
ด้านการจ่ายเงิน
นางธิดารัตน์   ภรามร  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง-กรณีไม่เกิน-5000-บาท
นางสาวอทิตยา ศรีบุญเรือง  เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

1.การนำฝาก-–-การถอนคืนเงินประกันสัญญา-เงินสด

2.ติดตามและจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่เบิกผ่านระบบจ่ายตรงผู้ขาย
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างประจำ
นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบติ  เจ้าหน้าที่การเงิน

 

การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ (เพิ่มเติม) อายุครบ 65 ปี
นางสาวศศิวิมล ไปดง   เจ้าหน้าที่การเงิน

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวณัฏฐวี  มุขสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ