โครงการ “ล้อมรั้วด้วยรัก ปลูกผักสวนครัว” โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิน ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ณ สถานที่จัดกิจกรรมโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด อำเภอสวี โดยในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ล้อมรั้วด้วยรัก ปลูกผักสวนครัว” ร่วมปลูกต้นไม้และผักสวนครัว กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในครอบครัว นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม สร้างทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมด้านลบของเด็กและเยาวชน

                  

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ