โครงการพาน้องกลับมาเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ปฏิบัติงานตามนโยบายหลักเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน “โครงการพาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งมีจุดประสงค์ในการนำนักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน กลับเข้าสู่ระบบการเรียนซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ สามารถใช้ประกอบอาชีพให้ดำรงชีวิตในสังคมต่อไปได้ โดยวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมาย นายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา ณ พื้นที่เขตบริการโรงเรียนบ้านห้วยหลอด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ