เตรียมความพร้อมสถานศึกษาในสถานการณ์ (COVID-19)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวันที่ 4 มิถุนายน
2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประธานกรรมการบริหารศูนย์ ฯ และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ รองประธานกรรมการได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด พร้อมทั้งมอบหมายภารกิจการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในภาคบ่ายของวันเดียวกันได้ทำการทดสอบระบบการใช้งานโปรแกรม Zoom ที่นำมาใช้ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ จะจัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และสรุปรายงานผลต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร / ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.จังหวัด) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับความพร้อมของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563      คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานภาพ : นางสาวนภัสกร แพละออง
รายงานข่าว : นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ