อบรมและบรรยายพิเศษ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา”

การเงินพัสดุโจทย์ยากในโรงเรียน ชุมพร เขต 2 ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ข้าราชการครูผู้ได้รับมอบหมายงาน โดยในวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษา” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนายโยธิน นาอุดม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ให้กับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 118 คน ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลความรู้จากนายวสันต์ แสงใส และนางสาวผาจันทร์ โปอารมณ์ จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร และนางสาววิภา ลีลัครานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดผ่าน facebook live สด เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติหน้าที่อีกช่องทางหนึ่ง คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ