อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางสุกัญญา วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบอรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณขั้นพื้นฐานสำหรับชั้นประถมศึกษา ซึ่งจัดโดยเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังสวน 3 ณ ศูนย์ศิลปวิทยาหลังสวน โรงเรียนวัดประสาทนิกร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยนางอวยพร เพชรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก ประธานเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลังสวน 3 ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ในระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ รวมทั้งวิธีจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ตามการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ