วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

           จัดการศึกษา มีคุณภาพได้มาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ค่านิยมองค์กร (Values)

            เต็มใจบริการ ประสานสัมพันธ์

พันธกิจ (Mission)

         1. ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

         2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

         3. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เสริมสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

         4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

นโยบาย

         1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ

         2. การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

         3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

         4. การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

         5. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

จุดเน้นการดำเนินงาน

จุดเน้นที่ 1 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

จุดเน้นที่ 2 การอ่านออกเขียนได้

จุดเน้นที่ 3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จุดเน้นที่ 4 ด้านความปลอดภัย

จุดเน้นที่ 5 ด้านโอกาส

จุดเน้นที่ 6 ด้านคุณภาพ

จุดเน้นที่ 7 ด้านประสิทธิภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ