วันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขต ภายใต้การรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)โดยนายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานดำเนินงาน และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษา เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ “พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด” (SAVE ZONE, NO NEW FACE) โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเด็ก และเยาวชนในสถานศึกษา ที่กําลังเติบโต
เป็นกําลังสําคัญเพื่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการมีความห่วงใยและมีความมุ่งหวัง
อย่างยิ่ง ที่จะเห็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี สามารถดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด การนี้นายนุกูล ชูนุ้ย ได้ให้ข้อคิดในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดี ไม่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท ทั้งการเสพ และการขาย            คลิกเพื่อชมภาพ
รายงานข่าว – ภาพ/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี, นางสาวนภัสกร แพละออง
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ