ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมประชุมวางแผนเตรียมการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหลังสวน ซึ่งว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน ได้มอบหมายให้นายวันชัย ขุนนรินทร์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม ย้ำมาตรการและข้อปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด 6 มาตรการหลัก DMHT-RC 6 มาตรการเสริม SSET-CQ และ 7 มาตรการเข้มสถานศึกษา (ไป – กลับ) รวมทั้งการประเมินตนเองผ่าน Thai stop covid โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พื้นที่อำเภอหลังสวน ทั้ง 34 โรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเอกชน และอาชีวศึกษา เข้าร่วมการประชุม ซึ่งแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดำเนินการแล้วตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ปลอดโรค สร้างความสุขให้นักเรียนและความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ