รายงานทางการเงินแและหมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

1.งบทดลอง

2.เงินฝากธนาคารหลักทุกบัญชี
3.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
4.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
5.ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์
6.หนังสือนำส่ง สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร
7.เจ้าหนี้การค้า

8.ใบสำคัญค้างจ่ายQ&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ