รายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ประจำเดือนมีนาคม และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วยนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 8/2565 และร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อรับทราบข่าวสารและรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการในภาระกิจเร่งด่วน ตลอดจนรับทราบการติดตามงานด้านต่างๆ จากต้นสังกัด โดยมี นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า เป็นผู้ควบคุมการรับ-ส่งสัญญาณ ผู้สนใจรับชมข้อมูลข่าวเพิ่มเติม คลิกลิงค์

1 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2565

2 ประชุมผอ.สพท.ครั้งที่2/2565     

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายเสรี พรหมฤทธิ์ นายวิชาญ คงรัสมี นายวีระชัย ไกยรัตน์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมข่าวสารที่น่าสนใจของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. โดยในวันนี้ช่วงรายการ “เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู” ได้นำเสนอข่าวการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง พร้อมด้วยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ซึ่งออกติดตามโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา และโครงการพาน้องกลับห้องเรียน ณ จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข่าวสารการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการสอบภาค ค. ของตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งแต่ละจังหวัดจัดสอบไม่พร้อมกัน ขอให้ผู้เข้าสอบตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อเข้าสอบตรงตามเวลาที่กำหนด ตลอดจนข่าวสารรายการอื่น ๆ ผู้สนใจรับชมข้อมูลข่าวสารย้อนหลัง คลิกลิงค์

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิชาญ คงรัสมี และนายวีระชัย ไกยรัตน์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลและรับชมการถ่ายทอดสดรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งในวันนี้เป็นข่าวกิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ เช่น กิจกรรมตามรอยพระราชาสู่โคก หนอง นา โมเดล ของโรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม.สุราษฎร์-ชุมพร และโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับชมรายการย้อนหลัง คลิก

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายวิชาญ คงรัสมี นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อรับทราบข้อราชการและแนวนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมข่าวสารที่น่าสนใจของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. โดยในวันนี้ช่วงรายการ “เลขาธิการ กพฐ.พบเพื่อนครู” ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข้อราชการ 3 ข้อหลักสรุปได้ ดังนี้ 1) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ช่วยชี้แนะแนวทางให้ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลโรงเรียนในสังกัดนอกเหนือจากโรงเรียนชั้นนำที่นักเรียนไม่ผ่านการแข่งขัน เพื่อรองรับให้เด็กทุกคนมีที่เรียน 2) ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำชุดการเรียนออนไลน์ ให้นักเรียนที่สนใจได้ศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภายใต้ concept “ปิดภาคเรียนไม่ได้หยุดการเรียนรู้” โดยสามารถติดตามผ่านช่องทาง obec channel 3) ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ในโรงเรียนเตรียมออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในทุกรูปแบบ ทั้ง Online On hand และ On site ตลอดจนข่าวสารรายการอื่น ๆ

รับชมข้อมูลข่าวสารย้อนหลังคลิก

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ