รวมภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จัดกิจกรรมดีๆ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สายงานการสอน นำโดยนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทีมงานผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเป็น 3 รุ่น รุนละ 119 คน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูฯ พัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต ส่งเสริมความรู้ความสามารถในการจัดทำผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการส่งผลต่อขวัญกำลังใจของข้าราชการครูฯ ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรมืออาชีพ ประกอบด้วย นายสุภรณ์ แสงผะกาย ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ดร.ปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และนายอำนวย สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งตลอดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างดี   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ