ภาพโครงการประชุมสัมมนาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครู ฯ ลูกจ้างประจำ

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ นำข้าราชการในสังกัดจัดกิจกรรมโครงการประชุมสัมมนาสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำซึ่งเกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 58 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงได้ระหว่างรับราชการ ในการปฏิบัติราชการพิเศษหรือเพิ่มขึ้นจากปกติเมือพ้นจากราชการแล้วรวมถึงกรณีเสียชีวิต
2.ยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างความภาคภูมิใจต่ออาชีพ โดยการมอบประกาศเกียรติคุณบัตรเชิดชูเกียรติในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนถึงวันเกษียณอายุราชการ
และร่วมกับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมมุฑิตาจิตเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้านกตเวทิตา ซึ่งเป็นจริยธรรมที่ดีงามควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ในการนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารแบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด และหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ ฯ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการดังกล่าว   คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ