พิธีเปิด โครงการโรงเรียนคำพ่อสอน

วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนคำพ่อสอนต้นแบบ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ซึ่งโครงการ ดังกล่าว เป็นความร่วมมือของสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน ซึ่งมีเจตนาในการน้อมนำ และเผยแพร่กระแสพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะ ลดพฤติกรรมเสี่ยงและลดความสูญเสียทรัพยากรมนุษย์จากอบายมุข ซึ่งกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ 1)นักเรียน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 2)ผู้ปกครอง เพื่อแก้ปัญหา และสร้างแบบอย่างที่ดีต่อลูก เพื่อทำให้ครอบครัวอบอุ่น และ 3)บุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน ซึ่งเปรียบเสมือนพ่อแม่ที่ 2 ของนักเรียน ผู้คอยชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง การดำเนินโครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากร จาก โรงเรียนบ้านอินทนิล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 จังหวัดปัตตานี โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน “ประชานุเคราะห์”โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน และ โรงเรียนบ้านเขาวงกรด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยหลังพิธีเปิดได้มีการสัมภาษณ์ และบันทึกเทปประธานในพิธี เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไป    คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ