พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม อำเภอทุ่งตะโก โดยว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการจัดการโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2564 เป็นการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน เป็นการจัดกิจกรรมแบบไม่พักค้าง ได้รับการสนับสนุนวิทยากรแกนนำลูกเสือจิดอาสาประจำจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และเขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

     

     

       

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ