พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชบุรณะ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดราชบุรณะ อำเภอหลังสวน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของ โครงการจิตอาสาพระราชทาน สามารถฝึกอบรมและตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาได้ และน้อมนำหลักการ วิธีการไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมจัดแบบไม่พักค้าง ระหว่างวันที่ 21-24 ธันวาคม 2564 ณ วัดราชบุรณะ (พระอารามหลวง) ผู้เข้าอบรมเป็นลูกเสือ – เนตรนารี ประเภทสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ จำนวน 70 คน จากโรงเรียนวัดราชบุรณะ และโรงเรียนบ้านในกริม อำเภอหลังสวน

   

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ