การฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี อำเภอสวี โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ ตามวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและวิธีการของ โครงการจิตอาสาพระราชทาน และน้อมนำหลักการ วิธีการไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมจัดแบบไม่พักค้าง ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี ผู้เข้าอบรมเป็นลูกเสือ – เนตรนารี ประเภทสามัญ จำนวน 40 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรแกนนำลูกจิตอาสาประจำจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ