ประชุมคณะกรรมการ กตปน. ในการจัดการเรียนการสอนยุค COVID – 19

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประชุมทางไกลในระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Zoom ในการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (กตปน.) เพื่อแจ้งการดำเนินงานด้านกระบวนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้มีการวางแผนการทำงาน ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ ฯ และประชุมชี้แจงต่อประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและข้าราชการครูในโรงเรียน เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 1) แบบปกติ คือการจัดชั้นเรียน (Onsite) สำหรับโรงเรียนที่มีบริเวณพื้นที่กว้างสามารถจัดชั้นเรียนให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และ 2)แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในรูปแบบการสลับวันเรียน สลับชั้นเรียน การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน และได้ขอมติที่ประชุม กตปน. เพือให้ความเห็นชอบในการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด และสรุปรายงานผลต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ของจังหวัดชุมพรต่อไป     คลิกเพื่อชมภาพ
ภาพ/ นางสาวนภัสกร แพละออง
ข่าว/ นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ