กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (DLICT)

นางละออ สอนสุทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรศัพท์ 089-8665946

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ