กลุ่มบริหารงานบุคคล


บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ 081-3700612

นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

นายธีรพล โชติกวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสิริยุพา ภูริรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสลิสทิพย์ ปรีชา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิชาญ คงจินดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปิยรัตน์ เสวกฉิม
ลูกจ้างชั่วคราว

นางเพ็ญกมล พยัฆเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ