กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางนิตยา ผลเกษร
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ 086-2686824

นางสาวอัจฉรา ชูแนม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางดวงใจ สุวรรณเนาว์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

นางธิดารัตน์ ภรามร
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางละออ สอนสุทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภร จันทร์สมบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางยุภา แสงสุวรรณ
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวศศิวิมล ไปดง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอาทิตยา ศรีบุญเรือง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวภัทรสุดา เจริญวุฒิพงศ์
ลูกจ้างชั่วคราว

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ