กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ


บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทรศัพท์ 093-5794498

นายพิสิฐ แก้วมาก
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางพิชา บุญสินธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวณัฏฐวี มุขสุข
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์
ลูกจ้างชั่วคราว

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ