ทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน ตามการกำหนดของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ 1) วันที่ 3 มีนาคม 2565 จัดทดสอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) 2) วันที่ 17 มีนาคม 2565 จัดทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) คืออุปสรรคใหญ่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงคาดว่าผลจากการทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนต่อไป

1) กิจกรรม RT ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

2) กิจกรรม NTชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ