ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 24 ตุลาคม 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายโยธิน นาอุดม นางศรีแพ ไกยเทียม นายธีระศักดิ์ พรมลาย และนางดวงใจ สุวรรณเนาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ให้การต้อนรับ ดร.พรพล พอนอ่วม อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในการเดินทางมานิเทศ และติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 16 – 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2    คลิกชมภาพกิจกรรม

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ