คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

งานวิเคราะห์งบประมาณ-ครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง
นางศิมารัฐ มีฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
นางจันทรา หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

 

งานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางจิตรา พรหมเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

งานข้อมูลสารสนเทศ
นายภาคภูมิ มณีบางกา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

งานค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายไพ  สุขศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

ปฏิบัติงานการจัดสรรงบประมาณ
นางสาวนงนุช  ขนอม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

งานธุรการ
นางรัชฎาพร พรมเรือง  เจ้าหน้าที่ธุรการ:กลุ่มนโยบายและแผน

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ