คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
นายวิชาญ คงจินดา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นายธีรพล โชติกวาณิชย์    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


แนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ
นางสาวสิริยุพา   ภูริรักษ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ขั้นตอนการดำเนินงาน-งานสรรหาพนักงานราชการ
นางเพ็ญกมล พยัคฆเวช  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปิยรัตน์ เสวกฉิม   เจ้าหน้าที่บุคคล


การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
นางสาวสลิลทิพย์ ปรีชา   เจ้าหน้าที่บุคคล

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ