คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล

งานแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ
นางสาวนรานนท์ ขำอนันต์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

 

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
นายวิชาญ คงจินดา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การทำบัตรประจำตัวข้าราชการ
นายธีรพล โชติกวาณิชย์    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
นางสาวพัสวี อินทรสมบัติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

แนวปฏิบัติในการขออนุญาตไปต่างประเทศ
นางสาวสิริยุพา   ภูริรักษ์   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน-งานสรรหาพนักงานราชการ
นางเพ็ญกมล พยัคฆเวช  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวปิยรัตน์ เสวกฉิม   เจ้าหน้าที่บุคคล

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ