คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มอำนวยการ

งานปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
นางวรรณวิมล กัลวิชา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 

งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งานประชาสัมพันธ์ 
งานยานพาหนะ
นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

งานการจัดวางระบบควบคุมภายใน
นางสาวกมลกาญจน์ จิญกาญจน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


งานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายภาคภูมิ มณีบางกา


งานควบคุมดูแล เวรรักษาการณ์ และตรวจ เวรประจำสถานที่ราชการ
นายฐิกรรัสมิ์  ภูมิทัศน์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

  งานสารบรรณ
นางสาววันวิสา นุ้ยสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

การยืม วัสดุ/ครุภัณฑ์ กลุ่มอำนวยการ
นางสาวนภัสกร แพละออง  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ