คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
นางอุไร นบนุ่น  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางจารุวรรณ ใจเพียร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 

การปฏิบัติงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี 
นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

เสนอของบประมาณโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

การจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติต่างชาติพันธ์
นางอุไร บุญวัตร  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

การบันทึกข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติด CATAS
นางอิศราวดี สีหะรัญ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานสารบรรณ
นายสุนันท์  ชัยฤทธิภัทร์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือนักจิตวิทยา สพป.ชุมพร เขต 2
นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธิ์   พนักงานราชการ (นักจิตวิทยา)

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ