คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา
งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้
 – การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติ
นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
นายพิสิฐ  แก้วมาก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

 


การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
นางสาวพิมพ์ษยา  ดวงพยัคฆ์   เจ้าหน้าที่ธุรการ : กลุ่มนิเทศฯ

 

 

งานสารบรรณ

งานพิมพ์หนังสือราชการ
นางสาวณัฏฐวี  มุขสุข  เจ้าหน้าที่ธุรการ : กลุ่มนิเทศฯ

 

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ