คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาพิเศษ (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานวิจัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (นางเพ็ญศรี ศรีรอด ประเทียบอินทร์)

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ (นายพิสิฐ แก้วมาก)

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ระดับชั้นเรียนและสถานศึกษา (นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล)

งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของเขตพื้นที่การศึกษา (นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล)

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล)

การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย (นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล)

งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาระดับชาติ (นางสาววรรณ์ฤทัย แสงนิล)

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ