กิจกรรม Open House ร.ร.ชุมชนวัดขันเงิน

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มอบหมายนางลัดดาวัลย์ งามขจรกุลกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปิดงานกิจกรรม Open House ตลาดนัดสินค้าตามรอยพ่อแบบพอเพียง ชมกิจกรรมการแสดงของนักเรียน และร้านค้าผลผลิตทางการเกษตรตามแนววิถีพอเพียง กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน ฝึกประสบการณ์นักเรียนด้วยการปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ กล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ ในการนำเสนองาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนให้มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข   คลิกชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ