กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 5 ตุลาคม 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายนุกูล ชูนุ้ย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และนายเสรี พรหมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับบุคลากรในสังกัดเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต โดยนายนุกูล ชูนุ้ย ได้กล่าวทักทายบุคลากรในสังกัด และต้อนรับสู่วันจันทร์แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งวิสัยทัศน์องค์กร และรูปแบบการบริหารจัดการสำนักงานภายใต้หลักการ 1 2 4 6 เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์กร คือ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นองค์กรชั้นนำ พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีความหมายของตัวเลขข้างต้น ดังนี้ 1 หมายถึงคุณภาพขององค์กร 2 หมายถึง วัฒนธรรมองค์กร และมาตรฐานสำนักงาน ฯ 4 หมายถึงการบริหารงานตามภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ การบริหารงานด้านวิชาการ การบริหารงานด้านงบประมาณ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานด้านการบริหารงานทั่วไป และ 6 หมายถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งแนวการปฏิบัติดังกล่าวมุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับราชการสู่การเป็นองค์กรชั้นนำ   คลิกพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ