กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (9 ธันวาคม) โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางจิรฉัตร ไชยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม ) ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม โดยนางจิรฉัตร ไชยสกุล ได้ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมชมการนำเสนอผลงานและเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเชิงคีรี อำเภอสวี ที่นำเสนอผลงานและประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้บริษัทสร้างการดี ระดับประถมศึกษา อันเป็นรูปแบบบริษัทที่สร้างขึ้นเพื่อดำเนินการสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนสุจริต ตามคุณลักษณะ 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะผ่านกิจกรรมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี และให้กำลังใจ นายสิทธิชัย คงนวน ครูโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม อำเภอทุ่งตะโก ซึ่งเข้านำเสนอผลงาน นวัตกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” และในกิจกรรมครั้งนี้ นางจิรฉัตร ไชยสกุล ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นคณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกการนำเสนอผลงานการประกวดแข่งขันกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ระดับมัธยมศึกษา และร่วมเป็นคณะทำงานระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร คลิกเพื่อชมภาพ คลิกเพื่อชมภาพ

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ