กิจกรรมการประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดำเนินงานด้านการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR (Self Assesessment Report) ตามมาตรฐานของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในกิจกรรมการประชุมสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ระดับเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 9 เครือข่าย โดยนายวิชาญ คงรัสมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสนิท นิลบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายสนิท นิลบุตร มอบหมายนายวีระชัย ไกยรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุมต่อยอด เพื่อรวบรวมผลการสังเคราะห์SAR ระดับเครือข่ายสถานศึกษา จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ ผลการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยทั้ง 2 กิจกรรมได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 9 เครือข่าย และทีมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามภาพ

adobe cs6 master collection serial number list
office torrent
Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ