การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างการรับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โครงสร้างการบริหารงาน กฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานการเงินและพัสดุ งานข้อมูลและสารสนเทศ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ