การฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

นายอดุลย์ เงินศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนรู้วิธีการควบคุมอารมณ์ ความเครียด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอารมณ์ไม่พึงประสงค์ไปในทางที่ดี สร้างจิตสำนึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านคลองเหนก อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

Q&A สวัสดีค่ะ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่นี่ค่ะ